Module type CamomileLibrary.StringPrep.Type


module type Type = sig .. end

type text 
exception Prohibited of CamomileLibrary.UChar.t
exception Bad_bidi
type profile = [ `Iscsi | `Mib | `Nameprep | `Nodeprep | `Resourceprep | `Saslprep | `Trace ] 
val stringprep : profile ->
text -> text